Sprawozdawczość środowiskowa

Oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu wszelkiego rodzaju dokumentacji związanej ze sprawozdawczością wynikającą z przepisów ochrony środowiska.

W poszczególnych ustawach zawarte są obowiązki prowadzenia systematycznych ewidencji np. odpadów, sprzętu elektrycznego, opakowań, opłat, oraz obowiązki związane z półrocznymi bądź rocznymi sprawozdaniami, które należy przekazywać do odpowiednich urzędów.

Brak takiej sprawozdawczości może skutkować mandatem, bądź nawet administracyjną karą pieniężną.


Nasza oferta dotyczy pomocy w przygotowaniu następującej sprawozdawczości:
  • roczne sprawozdanie o gospodarowaniu odpadami (dot. wytwórcy odpadów, zbierającego, przetwarzającego odpady)
  • sprawozdanie o opłatach korzystanie ze środowiska (dot. m.in. spalania paliw w pojazdach, kotłowni, poboru wody, odprowadzania ścieków)
  • sprawozdania oś-op1 (dot. ustawy produktowej)
  • sprawozdania OPAK (dot. opakowań)
  • raport do KOBIZE (dot. emisji z kotłowni, pojazdów, źródeł technologicznych)
  • raport PRTR